Cf77a35f1af8e1c998ba03b0b51933b0
Terug

Privacyverklaring Schouten Energy B.V. 

Deze privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens door Schouten Energy B.V., (KvK 28089720). Schouten Energy B.V. wordt hierna Schouten Energy genoemd.


Verwerking van persoonsgegevens door Schouten Energy

Schouten Energy vindt de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Schouten Energy respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens steeds vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving worden behandeld. Schouten Energy treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en beschermd te houden.

Doeleinden van verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Schouten Energy verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
  het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • om u te informeren over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen;
 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven per e-mail;
  voor het verbeteren van de website en dienstverlening;
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen.

Rechtsgrond voor de verwerking

De hiervoor genoemde doeleinden van verwerking hebben de volgende rechtsgrond(en):

 • de door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a AVG);
  het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b AVG);
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c AVG);
 • het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d AVG);
 • de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e AVG);
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Schouten Energy of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG).

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Schouten Energy maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. Schouten Energy verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Schouten Energy. Om u goed van dienst te kunnen zijn, maken wij soms gebruik van externe partijen om uw order uit te kunnen leveren. U kunt hier denken aan een externe oliehandelaar die op verzoek van ons de brandstof komt leveren of een externe transporteur die uw smeermiddelen komt bezorgen. Om deze orders te kunnen uitoefenen, zijn wij genoodzaakt om algemene gegevens zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te verstrekken. Uiteraard hebben wij goede contacten met deze externe partijen en verstrekken wij enkel de noodzakelijke gegevens om uw order te kunnen uitvoeren. Wij verstrekken geen gegevens aan derden voor marketing doeleinden. Tevens verstrekken wij enkel gegevens aan landen binnen de EU.

Bewaartermijn

Schouten Energy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt, moeten verplicht zeven jaar worden bewaard.

Uw rechten

Op grond van de verordening heeft u de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens:

Inzagrecht

U heeft het recht de door Schouten Energy verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar betekent dat u, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Het recht van bezwaar bestaat bij alle verwerkingen die niet gebaseerd zijn op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen. Is uw bezwaar gericht tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Schouten Energy en soortgelijke verwerkingen (“direct marketing”), dan zullen wij uw bezwaar altijd honoreren. Is uw bezwaar gericht tegen andere vormen van verwerking van persoonsgegevens, dan zullen wij een afweging maken of wij uw bezwaar honoreren. Schouten Energy dient dan aan te tonen dat zij, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang heeft om de verwerking van uw persoonsgegevens voort te zetten. Valt die afweging in uw voordeel uit, dan staken wij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking

Onder omstandigheden heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit recht komt er op neer dat Schouten Energy de verwerking van de gegevens tijdelijk staakt. U kunt dit recht op beperking inroepen (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden, maar u geen verwijdering wenst, (3) indien Schouten Energy de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Schouten Energy verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Uitoefening van rechten

Er zijn geen kosten verbonden aan het uitoefenen van de hiervoor genoemde rechten, tenzij u uw rechten misbruikt. U kunt uw rechten uitoefenen door Schouten Energy via onderstaande contactgegevens te benaderen. Wij antwoorden in beginsel binnen een maand. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan krijgt u daarover binnen één maand bericht. Het is mogelijk dat de termijn waarbinnen wij antwoorden, vanwege de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken, oploopt tot drie maanden. Om er zeker van te zijn dat alleen u uw rechten uitoefent, kunnen wij bewijs van uw identiteit verlangen.

Individuele afweging bij ieder verzoek

De hiervoor opgesomde rechten zijn geen absolute rechten. Er zijn situaties denkbaar waarin wij aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Ieder verzoek wordt steeds individueel beoordeeld. Elke beslissing om aan uw verzoek geen gehoor te geven, zal gemotiveerd aan u kenbaar worden gemaakt. Indien u het met die beslissing oneens bent, kunt u zich tot de rechter wenden. Het recht op bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing is wel absoluut en een dergelijk bezwaar zal dan ook steeds worden gehonoreerd.

(Intrekken van) toestemming

U heeft het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór uw intrekking.Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan Schouten Energy via e-mailadres: privacy@schoutenolie.nl.

De toezichthouder

U heeft het recht om zich desgewenst over de verwerking van uw persoonsgegevens te beklagen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens (waaronder de contactgegevens) vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door ons worden gewijzigd. Als wij dat doen, maken wij deze wijzigingen bekend op onze website www.schoutenenergy.nl. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet worden benoemd in dit privacy statement. Als wij dat doen, zullen wij u daarover informeren voordat wij de nieuwe verwerking laten aanvangen. U kunt dan tegen die nieuwe verwerking bezwaar maken.

Vragen

Als u vragen heeft over dit privacy statement, over ons privacybeleid of u wilt een beroep doen op één van uw wettelijke rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Contactgegevens

Schouten Olie B.V.
Gnephoek 4
2401 LP Alphen aan den Rijn
Nederland